شعار و هدف این موسسه، آموزش مهارتهای شغل محور بر اساس نیازهای جامعه و امکان ایجاد مشاغل با حداقل سرمایه و سودآوری مناسب برای افرادی است که جویای کار و حرفه ای خلاقانه و آمیخته با هنر می باشند.